"Shito-Ryu"

History & Practice
Kagami Biraki 2007
Hatsu Geiko 2006
Kagami Biraki 2006
Hatsu Geiko 2005
Kagami Biraki 2005
Hatsu Geiko 2004
Kagami Biraki 2004
Hatsu Geiko 2003
Kagami Biraki 2003
Kagami Biraki 2002
Kagami Biraki 2001

 

Kagami Biraki Celebrations in Toronto

History & Practice ] Kagami Biraki 2007 ] Hatsu Geiko 2006 ] Kagami Biraki 2006 ] Hatsu Geiko 2005 ] Kagami Biraki 2005 ] Hatsu Geiko 2004 ] Kagami Biraki 2004 ] [ Hatsu Geiko 2003 ] Kagami Biraki 2003 ] Kagami Biraki 2002 ] Kagami Biraki 2001 ]

Hatsu Geiko, January 2003

Photographs courtesy of Alex Bulmer and Nasir Uddin.

(Click on an image to view full size.)

 

Hatsu Geiko: Toronto Honbu Dojo - Jan 12, 2003.

Shito-kai Penetang student Lauren Kussen prepares to execute Yoko Ura Uchi.   Rebekah Bulmer (Shito-Kai Penetang) stretches...   Devin Axton stretches...

Furi-tzuki basics.   Sensei Moledzki introduces special guest, Saeed Baghbani.

 

Kagami Biraki

 

 

Copyright 1999-2022, Sam Moledzki.  Terms of Use.