"Shito-Ryu"

Part 1
Part 2

KYOSHI PATRICK McCARTHY

1st Annual Seminar

June 1999
Toronto, Ontario, Canada

[ Part 1 ] Part 2 ]

(Click on an image to view full size.)

 

1st Annual Kyoshi McCarthy Seminar - Toronto Canada.  June 1999.

Moledzki sensei joining in Junbi Undo with Nasir Uddin sensei (Shito-kai Mississauga).    (L-R): Nasir Uddin & Moledzki sensei performing more warm-up exercises.

McCarthy sensei applying GB20 on Helen Sakamoto.   McCarthy sensei applying seizing/counter attacking technique on Helen Sakamoto.   McCarthy sensei applying Kansetsu Waza while Moledzki sensei watches intently.   McCarthy sensei applying joint locking technique.

(Foreground - L-R): Desjardins sensei (Shito-kai Penetang) & Arlene Viscount (Shoto-kai Toronto Honbu) applying flow drills.    McCartthy sensei explaining application theory to Margaret (L) and Christine (R) (Shito-Kai Midland Dojo).   McCarthy sensei explaining "styles" theory.

McCarthy sensei applying pressure point attack to GB12/GB20 area.   (R-L): Ed Docherty (Chito-Kai Whitby Dojo) - Host; Moledzki sensei (Karate-do Shito-kai Canada), Kyosji McCarthy; Dave Chong (Chito-Kai Guildwood Dojo).

 

Next ]

 

Copyright 1999-2022, Sam Moledzki.  Terms of Use.