"Shito-Ryu"

 Sensei Moledzki - WSKF Director

 

World Shitoryu Karatedo Federation

announces Shito-Kai Canada President Sensei Sam Moledzki as

DIRECTOR, Pan-American Region

 

 (WSKF) World Shitoryu Karate Do Federation Officers

Governor (Soke)

Kenei Mabuni

 

Honerary President

Ken Sakio

 

Senior Statesman

Yoshiaki Tsujikawa

 

President (Kaicho)

Tokio Hisatomi

 

Vice Head Family (Vc. Soke)

Kenyu Mabuni

 

Vice Presidents (Fuku Kaicho)

 

Kazuo Kokubu

 

 

Toshiyuki Imanishi

 

 

Con Kassis

Asian-Pacific Region (APSKF)

 

Tetsuo Sato

Russian Region (RSKF)

 

Kunio Murayama

Pan-American Region (PSKF)

Chairman

Hiroshi Murata

 

Vice Chairmen

 

Takashi Kashimura

 

 

Kiyomi Takamatsu

 

 

Hirofumi Mizuguchi

 

 

Tadashi Arai

 

 

Genzo Iwata

 

 

Yukihiro Nozawa

 

Vice Chairman/Secretary General

Iwaki Hashimoto

 

Vice Secretary General/Standing Director

Masakazu Nakayama

 

Secretary Assistant Manager/Director

Sanzo Kitahara

 

Advisor

Katsuhiko Kawada

 

Standing Directors

 

Sadao Kubo

 

 

Kunio Ryuto

 

 

Shoko Sato

Pan-American Region (PSKF)

 

Koichi Choda

Pan-American Region (PSKF)

 

Yasunari Ishimi

European Region (ESKF)

 

Hidetoshi Nakahashi

European Region (ESKF)

 

Vugin Igor Robertovich

Russian Region (RSKF)

 

Alan Dwyer

 

 

George Tan

Asian-Pacific Region (APSKF)

 

Hitoshi Murakami

 

 

Kanji Sasaki

 

 

Sachirori Morooka

 

 

Toshio Ode

 

 

Takashi Haraguchi

 

Directors

 

Katsuyuki Miura

 

 

Saburo Yoyoda

 

 

Hiromasa Tanaka

 

 

Kiyoshi Sakamoto

 

 

Masao Ikeda

 

 

Takashi Yamazaki

 

 

Ryouichi Fukushima

 

 

Minoru Uchiyama

 

 

Hajime Shijyo

 

 

Morio Shimizu

 

 

Makoto Toukai

 

 

Koujiro Mori

 

 

Keiji Kitamura

 

 

Masahiro Ito

 

 

Keiechi Matsuo

 

 

Isamu Hayashi

 

 

Patrick Pak Wai Leung

Asian-Pacific Region (APSKF)

 

Ahad Tanzadeh

Asian-Pacific Region (APSKF)

 

Zeinulla Kakimuzanov

Russian Region (RSKF)

 

Umarkhon Madvaliev

Russian Region (RSKF)

 

Daniel Faisca Coelho

European Region (ESKF)

 

Sam Moledzki

Pan-American Region

 

 

Copyright 1999-2022, Sam Moledzki.  Terms of Use.