"Shito-Ryu"

 Sensei Moledzki receives lifetime achievement award!

 

Congratulations to

Sensei Sam Moledzki

President, Karate-do Shito-Kai Canada

having been awarded the

2005 Lifetime Achievement Award

 

by the

Ryukyu Karate-jutsu Kokusai Kenkyukai

(International Ryukyu Karate-jutsu Research Society - bujin@koryu-uchinadi.com)

founded 1989

 

(Sensei Moledzki shares this great honour with 2003 recipient, Master Masami Tsuruoka, Father of Canadian Karate)

 

(Moledzki sensei was also the recipient of the 1999 Instructor of the Year Award!)

 

 

 

Copyright 1999-2022, Sam Moledzki.  Terms of Use.