"Shito-Ryu"

< Back to Menu >
Heisoku
Musubi
Heiko
Hachiji
Uchi-Hachiji
Shiko
Moto
Zenkutsu
Nekoashi
Sanchin
Kokutsu
Reinoji
'T'-Ji
Kosa
Sagiashi
Uckiashi

 basic stances  (dachi-kata)

DEMONSTRATED BY SENSEI KUNIO MURAYAMA, 7TH DAN JKF SHITO-KAI.

Heisoku Dachi

Toes & heels together, (closed foot stance), at "attention".

     

 

References/Bibliography

Photographs by Ing. Antonio Rodriguez Gonzalez, excerpted with permission from Karate-do Shito-Ryu Shito-Kai Mexico - Manual Practico - 1986, Ing. Jose Luis Calderoni Elias.

 

 

Copyright 1999-2022, Sam Moledzki.  Terms of Use.